TAKMIČENJA IZ PROGRAMIRANJA


Sva pitanja, predloge ili primedbe u vezi sa takmičenjima iz programiranja možete slati na e-mail:

tak.prog@gmail.com

U toku perioda za žalbe, sve žalbe možete slati na ovaj isti e-mail.

flojd.cpp    2,111 b      izvorni kod rešenja
flojd.tests.rar    259,334 b      test primeri

zadatak: Flojd

Ko je ona tvrda glava, što do podne uvek spava? Ko je dasa u ekstazi, kada preko stotke gazi? Naravno, to je Flojd. Flojd je mudar, hrabar i ludo vozi. Međutim, čak i takvom reli asu je ponekad potrebna pomoć.

Organizatori predstojeće reli trke su odlučili da uvedu nova pravila. Na stazu su postavili N zastavica numerisanih brojevima od 1 do N, tako da i-ta zastavica ima koordinate (Xi, Yi). Kao i svaki pravi reli, i ovaj naš se odvija na neuređenom, zemljanom terenu, na kome se tragovi točkova savršeno vide. Pravila trke su sledeća: vozač treba da izabere redosled zastavica z1, ..., zN, i potom pravolinijski ide od zastavice numerisane brojem z1 do z2, od z2 do z3, i tako sve dok ne stigne do zastavice zN. Naravno, kako bi se umešnost vozača što više stavila na ispit, postoje i dodatna pravila koja donose dodatne poene. Naime, iz početne zastavice vozač sme da ide samo severno, odnosno ka zastavici koja ima veću y koordinatu. Potom sme da ide samo južno, odnosno ka zastavici koja ima manju y koordinatu, i tako dalje. Drugim reqima, treba da važi yz1 < yz2 > yz3 < yz4 > .... Takođe, nije dozvoljeno da trag koji točkovi ostavljaju ima samopresecanja, osim u tačkama na kojima se nalaze zastavice, i naravno, potrebno je obići svaku zastavicu tačno jednom. Pomozite Flojdu da nađe takvu putanju i time osvoji sve moguće poene i srca publike!

Ulaz.

(Ulazni podaci se učitavaju iz datoteke flojd.in.) U ulaznoj datoteci se u prvom redu nalazi broj N (1 ≤ N ≤ 5000), broj zastavica. U sledećih N redova se nalaze po dva cela broja iz intervala [1, 107], pri čemu i-ti red sadrži (xi, yi), koordinate i-te zastavice. Nikoje tri tačke nisu kolinearne i ne postoje dve tačke sa istom y koordinatom.

Izlaz.

(Izlazni podaci se ispisuju u datoteku flojd.out) Ukoliko postoji putanja koja zadovoljava kriterijume, ispisati redne brojeve zastavice u redosledu u kojem ih treba obići, po jednu u svakom redu. Ukoliko postoji više mogućih putanja, štampati bilo koju. Ukoliko takva putanja ne postoji, ispisati -1.

Primer 1.

flojd.in      flojd.out
3
1 1
5 5
2 3
        
1
2
3

Napomena.
U 75% test primera ima najviše 3000 zastavica.

fajl: flojd.cpp
#include <iostream>
#include <cstdio>
using namespace std;

const char inFileName[] = "flojd.in";
const char outFileName[] = "flojd.out";

const int MaxN = 5001;

int n;
long x[MaxN], y[MaxN];

int next[MaxN], prev[MaxN];
bool used[MaxN];

bool right(int a, int b, int c) {
 long long A = y[b] - y[a], B = x[a] - x[b], C = A * x[a] + B * y[a];
 return A * x[c] + B * y[c] - C > 0;
}

int find_right(int a) {
 int r = -1;
 
 for (int i = 0; i < n; i++) {
  if (i == a || used[i]) continue;
  else {
   if (r == -1) r = i;
   else if (right(a, r, i)) r = i;
  }
 }
 return r;
}

int convex_hull() {
 long ysmall = y[0];
 int ind = 0;
 for (int i = 1; i < n; i++) {
  if (y[i] < ysmall) {
   ysmall = y[i];
   ind = i;
  }
 }

 int start = ind;
 next[ind] = ind;
 prev[ind] = ind;
 bool done = false;
 while (!done) {
  int nextInd = find_right(ind);
  prev[nextInd] = ind;
  next[ind] = nextInd;
  ind = nextInd;
  if (nextInd == start) 
   done = true;
 }

 return start;
}

void delete_point(int p) {
 int s = prev[p], q = next[p];
 while (s != q) {
  int nextS = find_right(s);
  next[s] = nextS;
  prev[nextS] = s;
  s = nextS;
 }
}

int main() { 
 freopen(inFileName, "r", stdin);
 freopen(outFileName, "w", stdout);
 
scanf("%d", &n);
 for (int i = 0; i < n; i++) {
  scanf("%ld %ld", &x[i], &y[i]);
  used[i] = false;
 }

 int currentPoint = convex_hull();
 bool pickHigher = true;
 for (int i = 0; i < n - 3; i++) {
  printf("%d\n", currentPoint+1);
  int c1 = prev[currentPoint], c2 = next[currentPoint];
  used[currentPoint] = true;
  delete_point(currentPoint);
  if (pickHigher) {
   if (y[c1] > y[c2]) currentPoint = c1;
   else currentPoint = c2;
  } else {
   if (y[c1] < y[c2]) currentPoint = c1;
   else currentPoint = c2;
  }
  pickHigher = !pickHigher;
 }

 int c1 = prev[currentPoint], c2 = next[currentPoint];
 if (pickHigher) {
  if (y[c1] < y[c2]) swap(c1, c2);
 } else {
  if (y[c1] > y[c2]) swap(c1, c2);
 }
 printf("%d\n%d\n%d\n", currentPoint+1, c1+1, c2+1);
 return 0;
}