TAKMIČENJA IZ PROGRAMIRANJA


Sva pitanja, predloge ili primedbe u vezi sa takmičenjima iz programiranja možete slati na e-mail:

tak.prog@gmail.com

U toku perioda za žalbe, sve žalbe možete slati na ovaj isti e-mail.

zetoni.cpp    1,202 b      izvorni kod rešenja
zetoni.pas    1,112 b      izvorni kod rešenja
zetoni.tests.rar    11,530,640 b      test primeri
zetoni.checker.cpp    474 b      izvorni kod programa za testiranje

zadatak: Žetoni

Mika igra jednu, ne tako poznatu, kockarsku igru žetoni. Igra se sastoji u sledećem: na početku, ispred njega se nalazi n gomila žetona u nizu, pri čemu je na i-toj gomili ai žetona. Zatim Mika odigra određeni broj poteza, gde se pod jednim potezom podrazumeva izbor dva broja i i j (ij) i dodavanje po jednog žetona svim gomilama između i-te i j-te, uključujući i ove dve gomile. Cilj igre je da, posle nekog broja poteza, na svim gomilama bude tačno k žetona.

Kada se igra završi, igrač dobija žetone na osnovu broja odigranih poteza - šo manje poteza, to više žetona. Odredite koliko je najmanje poteza potrebno da bi Mika završio igru i možda ćete dobiti neke od Mikinih žetona.

Ulaz.

(Ulazni podaci se učitavaju iz datoteke zetoni.in.) U prvom redu ulazne datoteke nalaze se dva prirodna broja, n i k, koji predstavljaju, redom, broj gomila i traženi broj žetona na svakoj gomili na kraju igre (1 ≤ n ≤ 106, 1 ≤ k ≤ 109). U narednom redu nalaze se n celih brojeva iz segmenta [0, k] - opis gomila.

Izlaz.

(Izlazni podaci se ispisuju u datoteku zetoni.out) U prvom i jedinom redu izlazne datoteke ispisati jedan ceo broj - najmanji broj poteza potrebnih da se završi igra. Koristiti 64-bitni tip podataka.

Primer 1.

zetoni.in      zetoni.out
4 5
2 1 3 1
        
6

Objašnjenje.Ukoliko sa [i, j] označimo dodavanje po jednog žetona gomilama i, i + 1, ..., j, onda nizom od 6 poteza [2, 4], [4, 4], [4, 4], [1, 4], [1, 2], [1, 2] dobijamo po 5 žetona na svakoj gomili, kao što je i trebalo. Ovo nije moguće postići u manje od 6 poteza.

Napomena.
U 30% test primera je n ≤ 103.

fajl: zetoni.cpp
#include <cstdlib>
#include <cstdio>
#include <ctime>

const int MaxN = 1000100;

struct CoinPile
{
 int num, left, right;

 CoinPile(int n, int l, int r)
 {
  num = n; left = l; right = r;
 }
 CoinPile() {}
};

int n, k, x, pileNum, currIndex, nextIndex;
long long sol;
CoinPile coins[MaxN];

int main() 
{
 freopen("zetoni.in", "r", stdin);
 freopen("zetoni.out", "w", stdout);

 scanf("%d%d", &n, &k);
 for (int i = 1; i <= n; i++)
 {
  scanf("%d", &x);
  coins[i] = CoinPile(x, i - 1, i + 1);
 }
 coins[0] = CoinPile(k + 1, 0, 1);
 coins[n + 1] = CoinPile(k + 1, n, n + 1);

 sol = -1;
 currIndex = 1;
 pileNum = n + 2;
 while (pileNum > 2)
 {
  if (coins[ coins[currIndex].left ].num <= coins[ coins[currIndex].right ].num)
   nextIndex = coins[currIndex].left;
  else
   nextIndex = coins[currIndex].right;

  if (coins[nextIndex].num >= coins[currIndex].num)
  {
   sol += (coins[nextIndex].num - coins[currIndex].num);
   pileNum--;
   coins[ coins[currIndex].left ].right = coins[currIndex].right;
   coins[ coins[currIndex].right ].left = coins[currIndex].left;
  }

  currIndex = nextIndex;
 }

 printf("%lld\n", sol);
 return 0;
}
fajl: zetoni.pas
const
 MaxN = 1000100;

var
 inFile, outFile : text;
 n, k, x, pileNum, currIndex, nextIndex, i : longint;
 sol : int64;
 num, left, right : array[0..MaxN] of longint;

BEGIN
 
 assign(inFile, 'zetoni.in');
 assign(outFile, 'zetoni.out');
 reset(inFile); rewrite(outFile);

 read(inFile, n, k);
 for i := 1 to n do begin
  read(inFile, num[i]);
  left[i] := i - 1;
  right[i] := i + 1;
 end;
 
 num[0] := k + 1; left[0] := 0; right[0] := 1;
 num[n + 1] := k + 1; left[n + 1] := n; right[n + 1] := n + 1;

 sol := -1;
 currIndex := 1;
 pileNum := n + 2;
 while (pileNum > 2) do begin
 
  if (num[ left[currIndex] ] <= num[ right[currIndex] ]) then
   nextIndex := left[currIndex]
  else
   nextIndex := right[currIndex];

  if (num[nextIndex] >= num[currIndex]) then begin
  
   sol := sol + (num[nextIndex] - num[currIndex]);
   pileNum := pileNum - 1;
   right[ left[currIndex] ] := right[currIndex];
   left[ right[currIndex] ] := left[currIndex];

  end;

  currIndex := nextIndex;
  
 end;

 writeln(outFile, sol);
 close(inFile);
 close(outFile);
 
END.