TAKMIČENJA IZ PROGRAMIRANJA


Sva pitanja, predloge ili primedbe u vezi sa takmičenjima iz programiranja možete slati na e-mail:

tak.prog@gmail.com

U toku perioda za žalbe, sve žalbe možete slati na ovaj isti e-mail.

vojnici.cpp    1,284 b      izvorni kod rešenja
vojnici.pas    1,439 b      izvorni kod rešenja
vojnici.alternativno.cpp    1,546 b      izvorni kod programa za testiranje
vojnici.tests.rar    2,560 b      test primeri
vojnici.checker.cpp    1,142 b      izvorni kod programa za testiranje

zadatak: Vojnici

Tajna Komisija je ove godine dobila zadatak od Vojske Srbije da napiše jedan mali program koji će pomoći da vojska napravi što bolju formaciju pešadije u raznim prilikama. Međutim, Tajna Komisija je prezauzeta oko pripreme državnog takmičenja, pa je zamolila vas da napišete taj program, a zauzvrat ćete dobiti poene na takmičenju.

Zadatak se sastoji u tome da N vojnika treba rasporediti u R redova, tačno po C vojnika u svakom redu, tako da je razmak između svaka dva susedna vojnika jednak i razmak između svaka dva reda jednak. Formalnije, vojnike možemo rasporediti u koordinatnu mrežu veličine R x C tako da se u svakoj tački (x, y) za (1 ≤ xR, 1 ≤ yC) nalazi tačno jedan vojnik.

Formacija je bolja ako je međusobna preglednost vojnika bolja. Odnosno, ako označimo sa V (x,y) broj vojnika koje vidi vojnik koji se nalazi u tački (x, y), onda suma

S = Σ 1 ≤ xR, 1 ≤ yC V (x,y)

treba da bude što veća. Dva vojnika vide jedan drugog ukoliko se na pravoj liniji između njih (između tačaka u kojima se nalaze) ne nalazi ni jedan drugi vojnik.

Za dati broj vojnika N ispisati R i C za koje je suma S najveća moguća, i tu sumu S.

Ulaz.

(Ulazni podaci se učitavaju iz datoteke vojnici.in) U prvom i jedinom redu ulazne datoteke se nalazi broj N (1 ≤ N ≤ 300.000), broj vojnika za koje treba napraviti formaciju.

Izlaz.

(Izlazni podaci se ispisuju u datoteku vojnici.out) U prvom i jedinom redu izlazne datoteke ispisati brojeve R , C i S, tražene brojeve iz zadatka, razdvojene jednim razmakom.
Ukoliko ima više rešenja, ispisati bilo koje.

Primer 1.

vojnici.in      vojnici.out
12
        
3 4 98

Objašnjenje. Moguće podele vojnika su 1 x 12, 2 x 6, 3 x 4, 4 x 3, 6 x 2 i 12 x 1. Za podele 3 x 4 i 4 x 3 suma S je najveća moguća, tj. 98.

Primer 2.

vojnici.in      vojnici.out
4
        
2 2 12

Primer 2.

vojnici.in      vojnici.out
5
        
5 1 8

Napomena.
U 70% test primera je N ≤ 100.000

fajl: vojnici.cpp
#include <cstdlib>
#include <cstdio>
#include <memory>

const int MaxN = 1000010;

struct Matrix 
{
 int rowNum;
 int colNum;
 bool m[MaxN];

 Matrix() {}

 void reset(int rows, int cols)
 {
  memset(m, false, sizeof(m));
  rowNum = rows;
  colNum = cols;
 }

 bool get(int i, int j)
 {
  return m[(i - 1) * colNum + (j - 1)];
 }

 void set(int i, int j, bool val)
 {
  m[(i - 1) * colNum + (j - 1)] = val;
 }
};

Matrix M;

long long count(int X, int Y)
{
 long long X1 = X, Y1 = Y;
 long long sol = 2 * (X1 * (Y1 - 1) + Y1 * (X1 - 1));
 int x1, y1;

 M.reset(X, Y);
 for (int x = 1; x < X; x++)
  for (int y = 1; y < Y; y++)
  {
   if (!M.get(x, y))
   {
    sol += 4*(X1 - x)*(Y1 - y);
    x1 = x; y1 = y;
    while (x1 < X && y1 < Y) 
    {
     M.set(x1, y1, true);
     x1 += x; y1 += y;
    }
   }
  }

 return sol;
}

int main()
{
 freopen("vojnici.in", "r", stdin);
 freopen("vojnici.out", "w", stdout);

 int n = 0;
 scanf("%d", &n);

 long long sol = 0, curr = 0;
 int x, y;
 for (int i = 1; i * i <= n; i++)
 {
  if (n % i == 0)
  {
   curr = count(i, n / i);
   if (curr > sol)
   {
    sol = curr;
    x = i;
    y = n / i;
   }
  }
 }

 printf("%d %d %lld\n", x, y, sol);
 return 0;
}
fajl: vojnici.pas
const
 MaxN = 1000010;

var
 inFile, outFile : text;
 rowNum, colNum, x, y, n, i : longint;
 m : array[0..MaxN] of boolean;
 sol, curr : int64;
 
procedure resetMatrix(rows, cols : longint);
begin
 fillchar(m, sizeof(m), false);
 rowNum := rows;
 colNum := cols;
end;

function get(i, j : longint) : boolean;
begin
 get := m[(i - 1) * colNum + (j - 1)];
end;

procedure put(i, j : longint; val : boolean);
begin
 m[(i - 1) * colNum + (j - 1)] := val;
end;

function count(X, Y : longint) : int64;
var
 X1, Y1, sol : int64;
 i, j, dx, dy : longint;
begin
 X1 := X; Y1 := Y;
 sol := 2 * (X1 * (Y1 - 1) + Y1 * (X1 - 1));

 resetMatrix(X, Y);
 for i := 1 to X - 1 do
  for j := 1 to Y - 1 do
   if (NOT get(i, j)) then
   begin
    sol := sol + 4*(X1 - i)*(Y1 - j);
    dx := i; dy := j;
    while ((dx < X) and (dy < Y)) do
    begin
     put(dx, dy, true);
     dx := dx + i; dy := dy + j;
    end;
   end;

 count := sol;
end;

BEGIN

 assign(inFile, 'vojnici.in');
 assign(outFile, 'vojnici.out');
 reset(inFile); rewrite(outFile);
 
 readln(inFile, n);
 sol := 0;
 i := 1;
 
 while (i * i <= n) do
 begin
  if (n mod i = 0) then
  begin
   curr := count(i, n div i);
   if (curr > sol) then
   begin
    sol := curr;
    x := i; y := n div i;
   end;
  end;
  i := i + 1;
 end;

 writeln(outFile, x, ' ', y, ' ', sol);
 close(inFile);
 close(outFile);

END.
fajl: vojnici.alternativno.cpp
#include<stdio.h>
using namespace std;

int x,y;
long long d[1000555];
bool nzd[1000555];

int get(int r, int c) {
  return r*y+c;
}

int main() {

  freopen("vojnici.in", "r", stdin);
  freopen("vojnici.out", "w", stdout);

  int n,i,j,r,c,l,k,pr,pc,resx,resy;
  long long s,res;

  scanf("%d", &n);

  resx = 1;
  resy = n;
  res = (2*(n-2) + 2);

  for(i=2; i*i<=n; i++) if (n % i == 0) {

    x = i; y = n/i;

    for(j=0; j<=n; j++) { d[j]=0; nzd[j]=true; }

    for(r=1; r<x; r++) {
      for(c=1; c<y; c++) {
        //d[get(r,c)] = d[get(r-1,c)] + d[get(r,c-1)] - d[get(r-1,c-1)] + ( nzd[get(r,c)] == true );
        d[r*y+c] = d[(r-1)*y + c] + d[r*y + c-1] - d[(r-1)*y + c-1] + ( nzd[r*y+c] == true );

        for(k=2; k*r < x && k*c < y; k++) {
          nzd[ k*r*y + k*c ] = false;
        }
      }
    }

    s=0;
    for(r=0; r<x; r++) {
      for(c=0; c<y; c++) {
        s+=4;
        if (r==0) s--;
        if (r==x-1) s--;
        if (c==0) s--;
        if (c==y-1) s--;
        //s += d[get(r,c)] + d[get(x-r,c)] + d[get(r,y-c)] + d[get(x-r,y-c)];
        s += d[r*y+c] + d[(x-r)*y + c] + d[r*y + y-c] + d[(x-r)*y + y-c];
      }
    }

    if (s > res) {
      resx=x; resy=y;
      res=s;
    }
  }

  printf("%d %d %I64d\n", resx, resy, res);

  return 0;
}