TAKMIČENJA IZ PROGRAMIRANJA


Sva pitanja, predloge ili primedbe u vezi sa takmičenjima iz programiranja možete slati na e-mail:

tak.prog@gmail.com

U toku perioda za žalbe, sve žalbe možete slati na ovaj isti e-mail.

lepbroj.cpp    1,113 b      izvorni kod rešenja
lepbroj.pas    1,248 b      izvorni kod rešenja
lepbroj.tests.rar    582,089 b      test primeri
lepbroj.checker.cpp    476 b      izvorni kod programa za testiranje

zadatak: LepBroj

Za prirodan broj kažemo da je lep ukoliko je u njemu rastojanje između svake dve iste cifre bar 10. Rastojanje između dve cifre jednako je broju cifara između njih + 1 (recimo, u broju 12342, rastojanje između cifara '2' je 3).

Imamo početni broj od n cifara i želimo da od njega napravimo lep broj. U jednom potezu moguće je obrisati bilo koju cifru početnog broja i na njeno mesto upisati neku drugu cifru. Koliko je najmanje poteza potrebno da bi dobili lep broj?

Ulaz.

(Ulazni podaci se uqitavaju iz datoteke lepbroj.in) U prvom redu ulazne datoteke nalazi se jedan prirodan broj n koji predstavlja broj cifara početnog broja (1 ≤ n ≤ 106). U sledećem redu se nalazi početni broj. Između cifara ne postoji razmak i broj može imati vodeće nule.

Izlaz.

(Izlazni podaci se ispisuju u datoteku lepbroj.out) U prvom i jedinom redu izlazne datoteke ispisati najmanji broj poteza potrebnih da se od datog broja dobije lep broj.

Primer 1.

lepbroj.in      lepbroj.out
8
00346731
        
2

Objašnjenje. Ukoliko obrišemo cifru 0 na drugoj poziciji i umesto nje napišemo cifru 2 i obrišemo cifru 3 na sedmoj poziciji i napišemo cifru 5, dobijamo lep broj 02346751. Moguće je dobiti i druge lepe brojeve ali ne u manjem broju poteza.

fajl: lepbroj.cpp
#include <cstdlib>
#include <cstdio>
#include <memory>

const int MaxN = 1000010;

char s[MaxN];
int m[12][12];
int p[12];
bool mark[12];
int n, sol;

void compareSolution()
{
 int curr = 0;
 for (int i = 0; i < 10; i++)
  curr += m[ p[i] ][i];

 if (curr < sol) 
  sol = curr;
}

void permutations(int k)
{
 if (k >= 10)
 {
  compareSolution();
 }
 else
 {
  for (int i = 0; i < 10; i++)
   if (!mark[i])
   {
    p[k] = i;
    mark[i] = true;
    permutations(k + 1);
    mark[i] = false;
   }
 }
}

int main()
{
 FILE* inFile = fopen("lepbroj.in", "r");
 FILE* outFile = fopen("lepbroj.out", "w");

 fscanf(inFile, "%d", &n);
 fscanf(inFile, "%s", s);

 memset(m, 0, sizeof(m));
 for (int i = 0; i < n; i++)
  m[s[i] - '0'][i % 10]++;

 for (int i = 0; i < 10; i++)
  for (int j = 0; j < 10; j++)
  {
   m[i][j] = (n / 10) - m[i][j];
   if (1 <= j + 1 && j + 1 <= n % 10) m[i][j]++;
  }

 sol = n + 1;
 memset(mark, false, sizeof(mark));
 permutations(0);

 fprintf(outFile, "%d\n", sol);

 fclose(inFile);
 fclose(outFile);

 return 0;
}
fajl: lepbroj.pas
const
 MaxN = 1000010;

var
    inFile, outFile : text;
 n, i, j, curr, sol : longint;
 m : array[0..12, 0..12] of longint;
 p : array[0..12] of longint;
 mark : array[0..12] of boolean;
    c : char;

procedure compareSolution;
begin
 curr := 0;
 for i := 0 to 9 do
  curr := curr + m[ p[i] ][i];

 if (curr < sol) then sol := curr;
end;

procedure permutations(k : longint);
var
 i : longint;
begin
 if (k >= 10) then compareSolution
 else
  for i := 0 to 9 do
   if (NOT mark[i]) then
   begin
    p[k] := i;
    mark[i] := true;
    permutations(k + 1);
    mark[i] := false;
   end;
end;

BEGIN

 assign(inFile, 'lepbroj.in');
 assign(outFile, 'lepbroj.out');
 reset(inFile); rewrite(outFile);

 fillchar(m, sizeof(m), 0);

 readln(inFile, n);
 for i := 1 to n do
 begin
  read(inFile, c);
  m[ord(c) - 48][i mod 10] := m[ord(c) - 48][i mod 10] + 1;
 end;

 for i := 0 to 9 do
  for j := 0 to 9 do
  begin
   m[i][j] := (n div 10) - m[i][j];
   if ((1 <= j + 1) and (j + 1 <= n mod 10)) then
    m[i][j] := m[i][j] + 1;
  end;

 sol := n + 1;
 fillchar(mark, sizeof(mark), false);
 permutations(0);

 writeln(outFile, sol);

 close(inFile);
 close(outFile);

END.