TAKMIČENJA IZ PROGRAMIRANJA


Sva pitanja, predloge ili primedbe u vezi sa takmičenjima iz programiranja možete slati na e-mail:

tak.prog@gmail.com

U toku perioda za žalbe, sve žalbe možete slati na ovaj isti e-mail.

bombone.cpp    1,517 b      izvorni kod rešenja
bombone.pas    1,576 b      izvorni kod rešenja
bombone.tests.rar    91,147 b      test primeri
bombone.checker.cpp    486 b      izvorni kod programa za testiranje

zadatak: Bombone

Mali Đole je u izlogu prodavnice slatkiša ugledao n bombona. Bombone su poređane u niz i svaka je predstavljena jednim prirodnim brojem - različiti brojevi označavaju da se radi o različitim vrstama bombona, a isti brojevi označavaju iste vrste bombona. On planira da zgrabi neke od bombona, eventualno plati i kasnije se zasladi.

Radi dobitka na brzini, on želi da zgrabi samo neki uzastopni podniz bombona, tj. da izabere indekse i, j (1 ≤ ijn) i da pokupi sve bombone koje se nalaze na pozicijama i, i + 1,..., j - 1, j. Takođe, pošto ne voli raznolikost, u tom podnizu ne sme biti više od 3 različite vrste bombona . Npr. podniz 12434 nije dobar jer sadrži 4 vrste bombona.

Odrediti na koliko načina mali Đole može da se zasladi.

Ulaz.

(Ulazni podaci se uqitavaju iz datoteke bombone.in) U prvom redu ulazne datoteke nalazi se jedan prirodan broj n koji predstavlja broj bombona u izlogu (1 ≤ n ≤ 105 ). U sledećem redu se nalaze n prirodnih brojeva (ne većih od 109) koji predstavljaju odgovarajiće vrste bombona.

Izlaz.

(Izlazni podaci se ispisuju u datoteku bombone.out) U prvom i jedinom redu izlazne datoteke ispisati broj uzastpnih podnizova bombona u kojima se pojavljuju najviše 3 različite vrste.

Primer 1.

bombone.in      bombone.out
5
1 2 4 3 4
        
13

Objašnjenje. Imamo 13 mogućih podnizova sa traženom osobinom: (12434) (12434) (12434) (12434) (12434) (12434) (12434) (12434) (12434) (12434) (12434) (12434) i (12434)

Primer 2.

bombone.in      bombone.out
6
10 20 10 30 20 20
        
21

Objašnjenje. Kako ukupno imamo samo 3 različite vrste bombona (10, 20 i 30), svaki uzastopni podniz (a njih ima 21) zadovoljava uslove.

Napomena.
U 20% test primera je n ≤ 100.
U 50% test primera je n ≤ 1000.

fajl: bombone.cpp
#include <cstdlib>
#include <cstdio>

const int MaxN = 100010;

struct Candy 
{
 int type;
 int num;
};

int n, differentNum;
int a[MaxN];
Candy B[4];
long long sol;

// da li postoji data vrsta bombona medju trenutnim
int find(int type)
{
 for (int i = 1; i <= 3; i++)
  if (B[i].type == type)
   return i;
 return -1;
}

// naci slobodno mesto da ubacimo trenutnu vrstu
int freeIndex()
{
 for (int i = 1; i <= 3; i++)
  if (B[i].num == 0)
   return i;
}

int main()
{
 freopen("bombone.in", "r", stdin);
  freopen("bombone.out", "w", stdout);

 scanf("%d", &n);
 for (int i = 1; i <= n; i++)
  scanf("%d", &a[i]);
 
 differentNum = 0;
 for (int i = 1; i <= 3; i++)
 {
  B[i].type = 0;
  B[i].num = 0;
 }

 sol = 0;
 int left = 1;
 for (int right = 1; right <= n; right++)
 {
  int ind = find(a[right]); // da li vrsta a[right] vec postoji
  if (ind != -1) // ako da, povecati brojac
  {
   B[ind].num++;
  }
  else
  {
   if (differentNum == 3) // ako ne postoji i imamo 3 razlicite vrste, moramo da izbacujemo
   {
    while (differentNum == 3)
    {
     ind = find(a[left]);
     B[ind].num--;
     left++;
     if (B[ind].num == 0)
     {
      B[ind].type = 0;
      differentNum--;
     }
    }
   }
   ind = freeIndex();    // ubaciti tip a[right] na jedno od 3 slobodna mesta
   B[ind].type = a[right];
   B[ind].num = 1;
   differentNum++;
  }

  sol += (right - left + 1);
 }

 printf("%lld\n", sol);
 return 0;
}
fajl: bombone.pas
const
 MaxN = 100010;

var
 inFile, outFile : text;
 n, differentNum, i, left, right, ind : longint;
 Kind, Num : array[0..3] of longint;
 a : array[0..MaxN] of longint;
 sol : int64;

// da li postoji data vrsta bombona medju trenutnim
function find(x : longint) : longint;
begin
 find := -1;
 for i := 1 to 3 do
  if (x = Kind[i]) then find := i;
end;

// naci slobodno mesto da ubacimo trenutnu vrstu
function freeIndex : longint;
begin
 for i := 1 to 3 do
  if (Num[i] = 0) then freeIndex := i;
end;

BEGIN

 assign(inFile, 'bombone.in');
 assign(outFile, 'bombone.out');
 reset(inFile); rewrite(outFile);

 read(inFile, n);
 for i := 1 to n do read(inFile, a[i]);

 differentNum := 0;
 for i := 1 to 3 do begin
  Kind[i] := 0;
  Num[i] := 0;
 end;

 sol := 0;
 left := 1;
 for right := 1 to n do begin

  ind := find(a[right]); // da li vrsta a[right] vec postoji
  if (ind <> -1) then Num[ind] := Num[ind] + 1 // ako da, povecati brojac
  else begin
   if (differentNum = 3) then // ako ne postoji i imamo 3 razlicite vrste, moramo da izbacujemo
    while (differentNum = 3) do begin
     ind := find(a[left]);
     Num[ind] := Num[ind] - 1;
     left := left + 1;
     if (Num[ind] = 0) then begin
      Kind[ind] := 0;
      differentNum := differentNum - 1;
     end;
    end;

   ind := freeIndex;
   Kind[ind] := a[right];
   Num[ind] := 1;
   differentNum := differentNum + 1;
  end;

  sol := sol + (right - left + 1);
 end;

 writeln(outFile, sol);
 close(inFile);
 close(outFile);

END.