TAKMIČENJA IZ PROGRAMIRANJA


Sva pitanja, predloge ili primedbe u vezi sa takmičenjima iz programiranja možete slati na e-mail:

tak.prog@gmail.com

U toku perioda za žalbe, sve žalbe možete slati na ovaj isti e-mail.

horduzi.solution.pdf    345,426 b      rešenje problema

zadatak: HorDuzi

Perica je na papiru nacrtao n horizontalnih duži. Zatim je taj papir dao svom drugu Jovici i zadao mu zadatak da prebroji sve duži. Međutim, ako se neke duži preklapaju, Jovica neće primetiti da su to različite duži, već će ih posmatrati kao jednu duž. Dve duži se preklapaju ako imaju bar jednu zajedničku tačku. Koliko duži će Jovica da prebroji?

Ulaz.

Prvi red standardnog ulaza sadrži jedan broj n (1 ≤ n ≤ 100.000), broj duži. U sledećih n redova, nalaze se po tri cela broja yi, xai, xbi (-1.000.000.000 ≤ yi, xai, xbi ≤ 1.000.000.000) koji označavaju da krajevi i-te duži imaju koordinate ( xai, yi ) i ( xbi, yi ).

Izlaz.

U prvi i jedini red standardnog izlaza ispisati koliko duži vidi Jovica.

Primer 1.

Ulaz:      Izlaz:
7
7 5 8
3 8 4
4 1 2
3 5 2
3 3 10
7 2 5
7 12 9
        
4