TAKMIČENJA IZ PROGRAMIRANJA


Sva pitanja, predloge ili primedbe u vezi sa takmičenjima iz programiranja možete slati na e-mail:

tak.prog@gmail.com

U toku perioda za žalbe, sve žalbe možete slati na ovaj isti e-mail.

metro.cpp    2,180 b      izvorni kod rešenja
metro.pas    2,864 b      izvorni kod rešenja
metro.tests.7z    5,654,215 b      test primeri

zadatak: Metro

U jednom gradu postoji metro-linija sa N stanica, numerisanih brojevima od 1 do N. Metro ide pravolinijski, tj. sa stanice broj i možemo metroom doći do stanica broj i - 1 i i + 1 (sa stanice 1 možemo doći samo do stanice 2 a sa stanice N samo do stanice N -1). Svaka stanica ima svoj ulazni kod - jedan prirodan broj koji se menja svakog dana. Ako imamo kartu sa rednim brojem k, mi možemo doći na neku stanicu (sa leve ili desne strane) samo ako k deli ulazni kod te stanice. Nas zanima koliko stanica možemo posetiti za različite početne stanice i različite brojeve karata.

Preciznije, dato je Q upita jednog od sledeća dva tipa:

 • 1 i x - promeniti ulazni kod i-te stanice na x,
 • 2 i k - ispisati koliko stanica možemo posetiti ako smo trenutno u i-toj i imamo kartu sa rednim brojem k.

Odgovoriti na sve upite tipa 2. Broj naše karte će uvek deliti ulazni kod početne stanice.

Ulaz:

(Ulazni podaci se učitavaju iz datoteke metro.in.) U prvom redu ulazne datoteke nalaze se dva prirodna broja, N i Q, koji predstavljaju, redom, broj stanica i broj upita (1 ≤ N ≤ 200.000, 1 ≤ Q ≤ 100.000). Sledeći red sadrži N prirodnih brojeva manjih od 2 ·109 - početne ulazne kodove. Sledićih Q redova sadrže upite u gore opisanom formatu (izvršavaju se u datom redosledu). Za svaki od upita važi 1 ≤ iN, 2 ≤ k, x ≤ 2· 109.

Izlaz:

(Izlazni podaci se ispisuju u datoteku metro.out.) Za svaki upit tipa 2 ispisati odgovor (ceo broj) u posebnom redu izlazne datoteke. Na upite odgovarati u datom redosledu.

Primer 1:

metro.in      metro.out
6 4
2 25 20 30 19 5
2 3 5
2 4 6
1 5 100
2 3 5
        
3
1
5

Objašnjenje.

Ako smo na stanici broj 3 (ulazni kod 20) i imamo kartu broj 5, mi možemo posetiti tri stanice - 2, 3 i 4. Iako 5 deli ulazni kod stanice broj 6, mi do nje ne možemo doći jer ne možemo ući na stanicu sa ulaznim kodom 19. U drugom upitu nalazimo se na stanici broj 4 i ne možemo nigde otići. Posle promene ulaznog koda stanice broj 5, mi iz stanice broj 3 sa kartom broj 5 možemo posetiti 5 stanica - 2, 3, 4, 5 i 6.

Napomena.

U 20% test primera Q ≤ 103. U 40% test primera imamo uvek istu kartu tj. u svim upitima tipa 2 broj k će biti isti (u ovim primerima je Q neparno a u ostalim je parno).

fajl: metro.cpp
#include <cstdlib>
#include <cstdio>
#include <memory.h>

const int MaxN = 1 << 18; // 2^18

int N, Q, X, Y, Z, sol;
int a[MaxN];

int gcd(int a, int b) {
 if (b == 0)
  return a;
 else
  return gcd(b, a % b);
}

struct SegmentTree {
 int N;
 int t[2 * MaxN];
 int l[2 * MaxN];
 int r[2 * MaxN];
 int offset;
  
 void init(int a[], int n) {
  N = n;
  offset = MaxN - 1;
  for (int i = 1; i < 2 * MaxN; i++) t[i] = 1;

  for (int i = 1; i <= n; i++)
   t[i + offset] = a[i];
  for (int i = offset + 1; i < 2 * MaxN; i++) {
   l[i] = i; r[i] = i;
  }

  for (int node = offset; node > 0; node--) {
   t[node] = gcd(t[2 * node], t[2 * node + 1]);
   l[node] = l[2 * node];
   r[node] = r[2 * node + 1];
  }
 }

 void update(int pos, int val) {
  int i = pos + offset;
  t[i] = val;
  i = i / 2;
  while (i > 0) {
   t[i] = gcd(t[2 * i], t[2 * i + 1]);
   i = i / 2;
  }
 }

 int firstRight(int pos, int k) {
  int i = pos + offset;
  while (i > 1 && t[i] % k == 0) {
   if (pos + offset <= l[i / 2])
    i = i / 2;
   else
    i = r[i] + 1;
   if (i > offset + N) return N;
  }

  while (i <= offset) {
   if (t[2 * i] % k == 0)
    i = 2 * i + 1;
   else
    i = 2 * i;
  }
  return i - offset - 1;
 }

 int firstLeft(int pos, int k) {
  int i = pos + offset;
  while (i > 1 && t[i] % k == 0) {
   if (r[i / 2] <= pos + offset)
    i = i / 2;
   else {
    i = l[i] - 1;
    if (i <= offset) return 1;
   }
  }

  while (i <= offset) {
   if (t[2 * i + 1] % k == 0)
    i = 2 * i;
   else
    i = 2 * i + 1;
  }
  return i - offset + 1;
 }

} metroLine;

int main() {

 FILE* inFile = fopen("metro.in", "r");
 FILE* outFile = fopen("metro.out", "w");

 fscanf(inFile, "%d%d", &N, &Q);
 for (int i = 1; i <= N; i++)
  fscanf(inFile, "%d", &a[i]);

 metroLine.init(a, N);
 for (int i = 0; i < Q; i++) {
  fscanf(inFile, "%d%d%d", &X, &Y, &Z);
  if (X == 1)
   metroLine.update(Y, Z);
  else {
   int r = metroLine.firstRight(Y, Z);
   int l = metroLine.firstLeft(Y, Z);
   fprintf(outFile, "%d\n", r - l + 1);
  }
 }

 fclose(inFile);
 fclose(outFile);
 return 0;
}
fajl: metro.pas
const
  MaxN = 1 shl 18;


var
  inFile, outFile : text;
  N, Q, X, Y, Z, sol : longint;
  a : array[0..MaxN] of longint;
  t, l, r : array[0..2*MaxN] of longint;
  N1, offset : longint;
  i, rs, ls : longint;


function gcd(a, b : longint) : longint;
begin
  if (b = 0) then gcd := a
    else gcd := gcd(b, a MOD b);
end;


procedure init(n : longint);
var
  i, node : longint;

begin
  N1 := n;
  offset := MaxN - 1;
  for i := 1 to 2 * MaxN - 1 do t[i] := 1;

  for i := 1 to n do
   t[i + offset] := a[i];

  for i := offset + 1 to 2 * MaxN - 1 do begin
   l[i] := i;
   r[i] := i;
  end;

  for node := offset downto 1 do begin
   t[node] := gcd(t[2 * node], t[2 * node + 1]);
   l[node] := l[2 * node];
   r[node] := r[2 * node + 1];
  end;
end;


procedure update(pos, val : longint);
var
  i : longint;

begin
  i := pos + offset;
  t[i] := val;
  i := i div 2;
  while (i > 0) do begin
   t[i] := gcd(t[2 * i], t[2 * i + 1]);
   i := i div 2;
  end;
end;function firstRight(pos, k : longint) : longint;
var
  i : longint;
  found : boolean;

begin
  i := pos + offset;
  found := false;
  while ((i > 1) AND (t[i] MOD k = 0) AND (NOT found)) do begin
   if ((pos + offset) <= l[i DIV 2])
     then i := i DIV 2
   else
     i := r[i] + 1;
   if (i > offset + N1) then found := true;
  end;

  if (NOT found) then begin
   while (i <= offset) do
     if (t[2 * i] MOD k = 0) then i := 2 * i + 1
     else i := 2 * i;
  end;

  if (NOT found) then firstRight := i - offset - 1
  else firstRight := N1;
end;function firstLeft(pos, k : longint) : longint;
var
  i : longint;
  found : boolean;

begin
  i := pos + offset;
  found := false;
  while ((i > 1) AND (t[i] MOD k = 0) AND (NOT found)) do begin
   if ((pos + offset) >= r[i DIV 2])
     then i := i DIV 2
   else begin
     i := l[i] - 1;
     if (i <= offset) then found := true;
   end;
  end;

  if (NOT found) then begin
   while (i <= offset) do
     if (t[2 * i + 1] MOD k = 0) then i := 2 * i
     else i := 2 * i + 1;
  end;

  if (NOT found) then firstLeft := i - offset + 1
  else firstLeft := 1;
end;begin

    assign(inFile, 'metro.in'); reset(inFile);
 assign(outFile, 'metro.out'); rewrite(outFile);
 
 read(inFile, N, Q);
 for i := 1 to N do
      read(inFile, a[i]);

    init(N);
 
 for i := 1 to Q do begin

      read(inFile, X, Y, Z);
      if (X = 1) then update(Y, Z)
      else begin
       ls := firstLeft(Y, Z);
       rs := firstRight(Y, Z);
    writeln(outFile, rs - ls + 1);
   end;
 
    end;

 close(inFile);
 close(outFile); 

end.