TAKMIČENJA IZ PROGRAMIRANJA


Sva pitanja, predloge ili primedbe u vezi sa takmičenjima iz programiranja možete slati na e-mail:

tak.prog@gmail.com

U toku perioda za žalbe, sve žalbe možete slati na ovaj isti e-mail.

faktorisanje.cpp    906 b      izvorni kod rešenja
faktorisanje.pas    1,095 b      izvorni kod rešenja
faktorisanje.tests.7z    2,748,996 b      test primeri

zadatak: Faktorisanje

Dato je n brojeva. Potrebno je faktorisati svaki broj, tj. napisati ga kao proizvod prostih činioca. Svaki broj faktorisati u formatu p1^a1 * p2^a2 * ... * pk^ak , gde su p1 ≤ p2 ≤ ... ≤ pk svi prosti činioci datog broja (u rastućem redosledu), a a1, a2, ..., ak - njihovi odgovarajući izložioci. Izmedju brojeva i simbola '*' i '^' ne sme biti razmaka.

Ulaz.

(Ulazni podaci se učitavaju sa standardnog ulaza.) U prvom redu standradnog ulaza nalazi se prirodan broj n ≤ 200.000. U sledećih n redova se nalazi po jedan ceo broj bi koga treba faktorisati (2 ≤ bi ≤ 200.000).

Izlaz.

(Izlazne podatke ispisati na standardan izlaz.) Na standardni izlaz za svaki broj ispisati u posebnom redu njegovu faktorizaciju u gore opisanom formatu, u redosledu datim na ulazu.

Ograničenja.

U 40% test primera n ≤ 1.000

Primer 1.

standardni ulaz      standardni izlaz
3
10
23
180 
        
2^1*5^1
23^1
2^2*3^2*5^1
fajl: faktorisanje.cpp
#include <cstdlib>
#include <cstdio>

const int MaxN = 200010;
const int MaxNum = 200000;

int n, num, p, exp, a[MaxN], leastDiv[MaxNum + 10];
bool prime[MaxNum + 10];

void eratosten(int N, bool prime[], int leastDiv[]) {
 
 for (int i = 0; i <= N; i++) 
   prime[i] = true;
  
 for (int i = 2; i <= N; i++) {
  if (prime[i]) {
   leastDiv[i] = i;
   for (int j = 2; i * j <= N; j++) 
    if (prime[i * j]) {
     prime[i * j] = false;
     leastDiv[i * j] = i;
    }
  }
 }
}

int main() {

 scanf("%d", &n);
 for (int i = 0; i < n; i++)
  scanf("%d", &a[i]);

 eratosten(MaxNum, prime, leastDiv);

 for (int i = 0; i < n; i++) {
  num = a[i];

  while (num > 1) {
   p = leastDiv[num];
   exp = 0;
   while (num % p == 0) {
    exp++;
    num /= p;
   }
   if (num > 1) printf("%d^%d*", p, exp);
   else printf("%d^%d\n", p, exp);
  }
 }

 return 0;
}
fajl: faktorisanje.pas
const
 MaxN = 200010;
 MaxNum = 200000;

var
 n, num, p, exp, i : longint;
 a : array[0..MaxN] of longint;
 leastDiv : array[0..MaxNum + 10] of longint;
 prime : array[0..MaxNum + 10] of boolean;


procedure eratosten(N : longint);
var
 i, j : longint;

begin

 for i := 0 to N do
   prime[i] := true;

 for i := 2 to N do
   if (prime[i]) then begin
     leastDiv[i] := i;
     for j := 2 to N div i do
       if (prime[i * j]) then begin
         prime[i * j] := false;
         leastDiv[i * j] := i;
       end;
   end;

end;


begin

 readln(n);
 for i := 1 to n do
   readln(a[i]);

 eratosten(MaxNum);

 for i := 1 to n do begin

   num := a[i];
   while (num > 1) do begin
     p := leastDiv[num];
     exp := 0;
     while (num mod p = 0) do begin
       exp := exp + 1;
       num := num div p;
     end;

     if (num > 1) then write(p, '^', exp, '*')
     else writeln(p, '^', exp);
   end;

 end;

end.