TAKMIČENJA IZ PROGRAMIRANJA


Sva pitanja, predloge ili primedbe u vezi sa takmičenjima iz programiranja možete slati na e-mail:

tak.prog@gmail.com

U toku perioda za žalbe, sve žalbe možete slati na ovaj isti e-mail.

progsice.cpp    1,422 b      izvorni kod rešenja
progsice.pas    838 b      izvorni kod rešenja
progsice.tests.rar    17,874 b      test primeri

zadatak: Progsice

Cica je vođa grupe progsica - čirlidersica koje su se specijalizovale za zabavljanje publike na Državnom takmičenju iz programiranja. Tokom poluvremena ove prestižne manifestacije progsice izvode svoj performans.

Svaka progsica obučena je u kostim određene boje. Cica i ekipa zamislile su da se, kao vrhunac nastupa, poređaju u liniju duž pravca sever-jug, a da potom neke od njih napuste arenu (moguće je i da nijedna ne ode) i to tako da publika sa istočne tribine, gledajući preostale progsice, vidi isti redosled boja kakav vidi i publika sa zapadne tribine. Tim povodom vas mole za pomoć: pitaju na koliko načina mogu ostvariti svoju zamisao.

Ulaz.

(Ulazni podaci se učitavaju iz datoteke progsice.in.) U prvom redu ulazne datoteke nalazi se broj progsica, n (1 ≤ n ≤ 5.000). U drugom redu dat je poredak progsica, onako kako ih vidi publika s istočne tribine, u momentu kada neke od njih treba da napuste arenu. Poredak je dat u formi stringa dužine n, pri čemu i-ti karakter u stringu označava boju kostima i-te progsice (naravno, isti karakteri uvek označavaju istu boju, a različiti karakteri različitu).

Izlaz.

(Izlazne podatke upisati u datoteku progsice.out) U prvi i jedini red izlazne datoteke upisati ostatak pri deljenju broja načina da progsice ostvare svoju zamisao brojem 1.000.000.007.

Primer 1.

progsice.in      progsice.out
5
patka
        
8

Objašnjenje.

Na slici su prikazane sve mogućnosti (prekrižene su one progsice koje treba da napuste arenu). Slika prikazuje pogled s istočne tribine, a uočava se da i publika sa zapadne vidi isti redosled boja. Primetiti da se ne ubraja mogućnost kada sve progsice napuste teren (tj., mora ostati bar jedna da nastavi zabavljanje publike).

Slika za primer.
fajl: progsice.cpp
/*
 Autor: Slobodan Mitrovic
*/
#include <iostream>
#include <cstdio>
#include <fstream>
#include <vector>
#include <cmath>
#include <time.h>
#define ffor(_a,_f,_t) for(int _a=(_f),__t=(_t);_a<__t;_a++)
#define all(_v) (_v).begin() , (_v).end()
#define sz size()
#define pb push_back
#define SET(__set, val) memset(__set, val, sizeof(__set))
#define FOR(__i, __n) ffor (__i, 0, __n)

using namespace std;

const int MAXN = 5000, MOD = 1000000007;

char str[MAXN + 10];

int fastMod(int val){
// return val % MOD;
 if (val > MOD)
  return val - MOD;
 return val;
}


int fastestDP[MAXN + 1][MAXN + 1];

int fastestSolution(int n){
 SET(fastestDP, 0);
 int *cur;
 for (int i = n - 1; i > -1; i--){
  fastestDP[i][i] = 1;
  for (int j = i + 1; j < n; j++){
   cur = &fastestDP[i][j];
   *cur = fastMod(fastestDP[i][j - 1] + fastestDP[i + 1][j]); 
   *cur = fastMod((*cur) - fastestDP[i + 1][j - 1] + MOD);
   if (str[i] == str[j])
    *cur = fastMod((*cur) + 1 + fastestDP[i + 1][j - 1]);
  }
 }
 return fastMod(fastestDP[0][n - 1]);
}

int main(){
 FILE *fin;
 FILE *fout;


 fin = fopen("progsice.in", "r");
 fout = fopen("progsice.sol", "w");

 int n;
 fscanf(fin, "%d\n", &n);
 FOR (i, n)
  fscanf(fin, "%c", &str[i]);
  
 fprintf(fout, "%d\n", fastestSolution(n));
 fclose(fin);
 fclose(fout);
 return 0;
}
fajl: progsice.pas
var i,n,k:integer;
  a:ansistring;
  palin:array[1..5000,1..5000] of longint;
  f:text;
begin
 assign(f,'progsice.in');
 reset(f);
 readln(f,n);
 readln(f,a);
 close(f);
 for i:=1 to n-1 do
  begin
  palin[i,i]:=1;
  if a[i]=a[i+1] then palin[i,i+1]:=3
          else palin[i,i+1]:=2;
  end;
 palin[n,n]:=1;
 for k:=1 to n-1 do
  for i:=1 to n-k do
   begin
   if a[i]=a[i+k] then palin[i,i+k]:=palin[i,i+k-1]+palin[i+1,i+k]+1
           else palin[i,i+k]:=palin[i,i+k-1]+palin[i+1,i+k]-palin[i+1,i+k-1];
   if palin[i,i+k]>1000000007 then palin[i,i+k]:=palin[i,i+k]-1000000007
                 else if palin[i,i+k]<0 then palin[i,i+k]:=palin[i,i+k]+1000000007;
   end;
 assign(f,'progsice.out');
 rewrite(f);
 writeln(f,palin[1,n]);
 close(f);
end.