TAKMIČENJA IZ PROGRAMIRANJA


Sva pitanja, predloge ili primedbe u vezi sa takmičenjima iz programiranja možete slati na e-mail:

tak.prog@gmail.com

U toku perioda za žalbe, sve žalbe možete slati na ovaj isti e-mail.

svetiljke.cpp    3,582 b      izvorni kod rešenja
svetiljke.tests.rar    4,552,963 b      test primeri
svetiljke.checker.pas    306 b      izvorni kod programa za testiranje

zadatak: Svetiljke

Duž jednog puta koji je prav nalazi se Tomina kuća. Duž tog puta nalazi se i n svetiljki, svaka sa

 • određenom koordinatom,
 • dometom osvetljavanja
 • potrošnjom u jedninici vremena.

Tomina kuća ima koordinatu 0. Koordinata svetiljke označava poziciju svetiljke u odnosu na Tominu kuću. Ukoliko je koordinata svetiljke neki broj x tada se

 • ukoliko je x broj veći ili jednak 0 svetiljka nalazi x metara desno od Tomine kuće
 • ukoliko je x manje od 0 svetiljka nalazi x metara levo od Tomine kuće

Domet osvetljavanja neke svetiljka je broj koji označava koliko metara levo i desno od te svetiljke je put osvetljen pomoću nje. Ukoliko je domet neke svetiljke neko x a njena koordinata neko y put je od kordinate y-x do y+x osvetljen pomoću te svetiljke.

Potrošnja u jedinici vremena neke svetiljke je broj koji označava koliko džula energije u jedinici vremena troši ta svetiljka kada je upaljena.

Na početku su sve svetiljke ugašene. Toma želi, tako što će upaliti neke svetiljke, da osvetli put u kontinuitetu od koordinate A do koordinate B (A<B) tako da potrošnja energije u jedinici vremena bude minimalna.

(Toma želi samo da sve tačke puta počev od tačke sa koordinatom A do tačke sa koordinatom B budu osvetljene, ne zanima ga da li će još neki delovi puta koji su izvan ovog intervala biti osvetljeni)

Ulaz:

(Ulazni podaci se nalaze u datoteci svetiljke.in) U prvom redu tekstualne datoteke nalaze se redom brojevi n, A i B ( n je prirodan broj manji ili jednak 105 dok su A i B celi brojevi koji su veći ili jednaki -2x109 i manji ili jednaki 2x109 i A<B) U svakom od sledećih n redova nalaze se po tri cela broja koji opisuju jednu svetiljku. Ti brojevi su redom koordinata svetiljke (ceo broj veći ili jednak -109 i manji ili jednak 109), domet osvetljavanja (prirodan broj manji ili jednak 109) i potrošnja u jedinici vremena (prirodan broj manji ili jednak 20000). (U redu čiji je redni broj i+1 nalazi se opis i-te svetiljke)

Izlaz:

(Izlazne podatke upisati u datoteku svetiljke.out) U izlaznoj datoteci treba upisati broj koji označava minimalnu potrošnju energije u jedinici vremena koja se mora potrošiti da bi se osvetlio deo puta koji Toma želi ukoliko je to moguće. Ukoliko to nije moguće upisati -1.

U 50% test primera n je manje ili jednako 5000.

Primer 1:

svetiljke.in      svetiljke.out
6 -10 20
-8 4 2
25 4 7
3 10 1
0 15 4
17 3 5
16 4 2
        
5

Objašnjenje.

Moguće je osvetliti deo puta od koordinate -10 do koordinate 20. Minimalna potrošnja energije u jedinici vremena koja se mora imati da bi se do izvelo je 5 i ona se dobija paljenjem 1. , 3. i 6. svetiljke. (1. svetiljka osvetljava interval od -12 do -4 , 3. svetiljka osvetljava interval od -7 do 13 a 6. svetiljka osvetljava interval od 12 od 20)

Primer 2:

svetiljke.in      svetiljke.out
3 4 20
8 5 10
8 4 7
19 4 10
        
-1
fajl: svetiljke.cpp
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

struct el
{
 int levo,desno,potrosnja;
};

el *A;
int n;
int *P,*Min;
int *V;
int levo,desno;
int m;
int br;
el *AA;
int nn;

void unos()
{
 FILE *f;
 f=fopen("svetiljke.in","r");
 fscanf(f,"%d%d%d",&n,&levo,&desno);
 A=(el *)malloc(n*sizeof(el));
 int i,br1,br2;
 for (i=0;i<n;i++)
 {
  fscanf(f,"%d%d%d",&br1,&br2,&A[i].potrosnja);
  A[i].levo=br1-br2;
  A[i].desno=br1+br2;
 }
 fclose(f);
}

void f1()
{
 int tren=0;
 while (tren<n)
 {
  if (A[tren].desno<=levo || A[tren].levo>=desno)
  {
   A[tren]=A[n-1];
   n--;
  }
  else
  {
   if (A[tren].levo<levo)
    A[tren].levo=levo;
   if (A[tren].desno>desno)
    A[tren].desno=desno;
   tren++;
  }
 }
}

void sort(el *A,int n)
{
 int pom=A[n/2].desno,levo=0,desno=n-1;
 while (levo<=desno)
 {
  while (A[levo].desno<pom)
   levo++;
  while (A[desno].desno>pom)
   desno--;
  if (levo<=desno)
  {
   el pom;
   pom=A[levo];
   A[levo]=A[desno];
   A[desno]=pom;
   levo++;
   desno--;
  }
 }
 if (desno>0)
  sort(A,desno+1);
 if (levo<n-1)
  sort(A+levo,n-levo);
}

void ispis(int broj)
{
 FILE *f=fopen("svetiljke.out","w");
 fprintf(f,"%d",broj);
 fclose(f);
}

int bp(int broj)
{
 int tren,levo=0,desno=m-1;
 
 while (true)
 {
  tren=(levo+desno)/2;
  if (P[tren]<broj)
   levo=tren+1;
  if (P[tren]>broj)
   desno=tren-1;
  if (P[tren]==broj)
   return tren;
  if (desno<levo)
   if (P[desno]<broj)
    return desno+1;
   else
    return desno;
 }
}

int mmin(int br1,int br2)
{
 if (br1<br2)
  return br1;
 else
  return br2;
}

void stablo(int m)
{
 br=1;
 while (br<m)
  br*=2;
 V=(int *)malloc((br*2-1)*sizeof(int));
 V[br-1]=0;
 int i;
 for (i=br;i<2*br-1;i++)
  V[i]=2000000000;

 for (i=br-2;i>=0;i--)
  V[i]=mmin(V[i*2+1],V[i*2+2]);
}

int najmanji(int levo,int desno)
{
 levo=br-1+levo;
 desno=br-1+desno;
 int broj=mmin(V[levo],V[desno]);
 int da_levo,da_desno;
 da_levo=levo%2;
 levo=(levo-1)/2;
 da_desno=(desno+1)%2;
 desno=(desno-1)/2;
 while (levo<desno)
 {
  if (da_levo)
   if (V[levo*2+2]<broj)
    broj=V[levo*2+2];
  if (da_desno)
   if (V[desno*2+1]<broj)
    broj=V[desno*2+1];
  da_levo=levo%2;
  levo=(levo-1)/2;
  da_desno=(desno+1)%2;
  desno=(desno-1)/2;
 }
 return broj;
}

void ubaci(int poz,int vred)
{
 V[br-1+poz]=vred;
 int tren=(br-1+poz-1)/2;
 while (tren>0)
 {
  V[tren]=mmin(V[tren*2+1],V[tren*2+2]);
  tren=(tren-1)/2;
 }
 V[0]=mmin(V[1],V[2]);
}

int main()
{
 unos();
 f1(); 
 if (n==0)
 {
  ispis(-1);
  return 0;
 }
 if (n>1)
  sort(A,n);
 if (desno>A[n-1].desno)
 {
  ispis(-1);
  return 0;
 }
 
 int i;
 P=(int *)malloc((n+1)*sizeof(int));
 P[0]=levo;
 P[1]=A[0].desno;
 m=1;
 for (i=1;i<n;i++)
  if (A[i].desno>P[m])
  {
   m++;
   P[m]=A[i].desno;
  }
 m++;
 Min=(int *)malloc(m*sizeof(int));
 Min[0]=0;
 for (i=1;i<m;i++)
  Min[i]=2000000000;
 stablo(m);
 
 int tren=0;
 for (i=1;i<m;i++)
 {
  bool da=true;
  int broj=0;
  while (da)
  {
   broj++;
   if (tren==n)
    da=false;
   else
    if (A[tren].desno==P[i])
    {
     int br1,br2;
     br1=bp(A[tren].levo);
     br2=bp(A[tren].desno)-1;
     if (br1<=br2)
     {
      int br=najmanji(br1,br2);
      if (br+A[tren].potrosnja<Min[i])
       Min[i]=br+A[tren].potrosnja;
     }
     tren++;
    }
    else
    {
     ubaci(i,Min[i]);
     da=false;
    }
  }
 }
 if (Min[m-1]<2000000000)
  ispis(Min[m-1]);
 else
  ispis(-1);
 return 0;
}