TAKMIČENJA IZ PROGRAMIRANJA


Sva pitanja, predloge ili primedbe u vezi sa takmičenjima iz programiranja možete slati na e-mail:

tak.prog@gmail.com

U toku perioda za žalbe, sve žalbe možete slati na ovaj isti e-mail.

stabla.cpp    4,435 b      izvorni kod rešenja
stabla.tests.rar    3,472,780 b      test primeri
stabla.checker.pas    305 b      izvorni kod programa za testiranje

zadatak: Stabla

Odrediti broj minimalnih pokrivajućih stabala datog povezanog težinskog grafa u kome se ni jedna težina grane ne ponavlja više od 4 puta.

Ulaz:

(Ulazni podaci se nalaze u datoteci stabla.in) U prvom redu ulaza su zapisani brojevi N i M (1 ≤ N,M ≤ 5x104), broj čvorova i broj grana datog grafa. U svakom od narednih M redova zapisana su tri cela broja A, B i W (1 ≤ A,BN, 1 ≤ W ≤ 230), koji označavaju da između čvorova A i B postoji grana težine W.

Izlaz:

(Izlazne podatke upisati u datoteku stabla.out) U izlaznu datoteku ispisati ostatak traženog broja minimalnih pokrivajućih stabala datog grafa koji se dobija pri deljenju sa 1000003.

Primer 1:

stabla.in      stabla.out
3 4
1 2 6
1 2 6
2 3 6
3 1 6
3 3 8
        
5

Objašnjenje.

Sve grane su iste težine, između čvorova 1 i 2 postoje dve grane, a postoji i grana kojoj su oba kraja u čvoru 3.

Primer 2:

stabla.in      stabla.out
6 8
1 2 1
2 3 2
3 4 3
4 5 3
5 6 2
6 1 1
2 6 1
3 5 3
        
6
fajl: stabla.cpp
#include <iostream>
#include <cstdio>
#include <map>
using namespace std;

const long MaxN = 100001;

const long MOD  = 1000003;


struct Edge{
 long a, b;
 long w;
 
 Edge(){} 
 Edge(long _a, long _b, long _w):a(_a), b(_b), w(_w){}
 
 friend bool operator<(const Edge &a, const Edge &b){
  return a.w < b.w;
 }
};


Edge e[MaxN];
long n, m;

long rez;

bool root[MaxN];
long otac[MaxN];


void init_disjoint(){
 for (long i = 0; i < MaxN; i++){
  root[i] = true;
  otac[i] = 1;
 }
}

long group(long x){
 long tmp = x, tmp1;
 while (!root[x]) x = otac[x];
 while (!root[tmp]){
  tmp1 = otac[tmp];
  otac[tmp] = x;
  tmp = tmp1;
 }
 return x;
}

void merge(long _x, long _y){
 long x = group(_x), y = group(_y);
 if (x == y) return;
 
 if (otac[x] > otac[y]){
  otac[x] += otac[y];
  otac[y] = x;
  root[y] = false;
 }
 else{
  otac[y] += otac[x];
  otac[x] = y;
  root[x] = false;
 }
}

void count2(long *a, long *b, long idBr){
 if (idBr == 2) rez *= 2;
}

void count3(long *a, long *b, long idBr){
 if (idBr == 2) rez *= 3;
 else if (idBr == 3){
  if ((a[0] == a[1] && b[0] == b[1]) || (a[0] == a[2] && b[0] == b[2]) || (a[1] == a[2] && b[1] == b[2])) rez *= 2;
  else rez *= 3;
 }
 else if (idBr == 4){
  if ((a[0] == a[1] && b[0] == b[1]) || (a[0] == a[2] && b[0] == b[2]) || (a[1] == a[2] && b[1] == b[2])) rez *= 2;
 }
}

void count4(long *a, long *b, long idBr){
 bool dva = false;
 for (int i = 0; !dva && i < 4; i++) for (int j = i + 1; !dva && j < 4; j++)
  if (a[i] == a[j] && b[i] == b[j]) dva = true;
 
 bool usamljenaGrana = false;
 for (int i = 0; !usamljenaGrana && i < 4; i++){
  usamljenaGrana = true;
  for (int j = 0; usamljenaGrana && j < 4; j++){
   if (i == j) continue;
   if (a[i] == a[j] || a[i] == b[j] || b[i] == a[j] || b[i] == b[j]) usamljenaGrana = false;
  }
 }
 
 int stepen[8];
 for (int i = 0; i < 8; i++) stepen[i] = 0;
 for (int i = 0; i < 4; i++){
  stepen[a[i]-1]++;
  stepen[b[i]-1]++;
 }
 sort(&stepen[0], &stepen[idBr]);
 
 if (idBr == 2) rez *= 4;
 else if (idBr == 3){
  if (stepen[0] == 2 && stepen[1] == 2 && stepen[2] == 4) rez *= 4;
  else if (stepen[0] == 1 && stepen[1] == 3 && stepen[2] == 4) rez *= 3;
  else rez *= 5;
 }
 else if (idBr == 4){
  if (stepen[0] == 2 && stepen[1] == 2 && stepen[2] == 2 && stepen[3] == 2) rez *= 4;
  else if (dva && usamljenaGrana) rez *= 3;
  else{
   if (dva) rez *= 2;
   else if (stepen[0] == 1 && stepen[1] == 2 && stepen[2] == 2 && stepen[3] == 3) rez *= 3;
  }
 }
 else if (idBr == 5){
  if (dva) rez *= 2;
  else if (usamljenaGrana) rez *= 3;
 }
 else if (idBr == 6){
  if (dva) rez *= 2;
 }
}
   

void count(long *paket, long br){
 if (br <= 1) return;
 else{
  map<long, long> mapa;
  long idBr = 1;
  long a[4], b[4];
  
  for (int i = 0; i < br; i++){
   long g1 = group(e[paket[i]].a);
   long g2 = group(e[paket[i]].b);
   if (mapa[g1] == 0) mapa[g1] = idBr++;
   if (mapa[g2] == 0) mapa[g2] = idBr++;
   a[i] = mapa[g1]; b[i] = mapa[g2];
   if (a[i] > b[i]) swap(a[i], b[i]);
  }
  
  idBr--;

  if (br == 4) count4(a, b, idBr);
  else if (br == 3) count3(a, b, idBr);
  else if (br == 2) count2(a, b, idBr);
  
  rez %= MOD;
 }
}
   
void Kruskal(){
 init_disjoint();
 sort(&e[0], &e[m]);
 
 rez = 1; // pretpostavljam da je graf povezan
 
 long last = e[0].w;
 
 long nextGroup[4];
 long br = 0;
 
 nextGroup[br++] = 0;
 
 for (long i = 1; i < m; i++){
  if (e[i].w != last){
   count(nextGroup, br);
   
   for (int j = 0; j < br; j++) merge(e[nextGroup[j]].a, e[nextGroup[j]].b);
 
   br = 0;
   last = e[i].w;
   
  }
  
  long g1 = group(e[i].a);
  long g2 = group(e[i].b);
  
  if (g1 != g2) nextGroup[br++] = i;
 }
 
 count(nextGroup, br);
 for (int j = 0; j < br; j++) merge(e[nextGroup[j]].a, e[nextGroup[j]].b);
}
   
void init(){
 FILE *f;
 f = fopen("stabla.in", "r");
 fscanf(f,"%ld %ld", &n, &m);
 long a, b, w;
 long k = 0;
 for (long i = 0; i < m; i++){
  fscanf(f,"%ld %ld %ld", &a, &b, &w);
  if (a != b) e[k++] = Edge(a, b, w);
 }
 m = k;
 fclose(f);
}


int main(){
 init();
 Kruskal();
 
 long gr = group(1);
 for (long i = 1; i < n; i++){
  if (group(i) != gr){
   rez = 0;
   break;
  }
 }
 
 FILE *f;
 f = fopen("stabla.out", "w");
 fprintf(f, "%ld\n", rez);
 fclose(f);
 
 return 0;
}