TAKMIČENJA IZ PROGRAMIRANJA


Sva pitanja, predloge ili primedbe u vezi sa takmičenjima iz programiranja možete slati na e-mail:

tak.prog@gmail.com

U toku perioda za žalbe, sve žalbe možete slati na ovaj isti e-mail.

najmanji.cpp    1,452 b      izvorni kod rešenja
najmanji.tests.rar    99,402 b      test primeri

zadatak: Najmanji

Dat je niz brojeva a1, a2, ..., an. Pod konkatenacijom dva broja x i y podrazumevamo broj xy, koji je dobijen nadovezivanjem cifara broja y posle broja x (npr. konkatenacijom brojeva 123 i 45 dobijamo broj 12345). Veliki broj dobijamo kada dopisujemo brojeve jedan iza drugog u nekom redosledu. Odrediti najmanji broj koji se dobija konkatenacijom svih brojeva a1, a2, ..., an.

Ulaz:

(Ulazni podaci se nalaze u datoteci najmanji.in) U prvom redu ulazne datoteke nalazi se ceo broj n (2 ≤ n ≤ 5000). U sledećih n redova se nalaze prirodni brojevi a1, a2, ..., an (1 ≤ ai ≤ 2000000000). Brojevi su zadati bez početnih (nevažećih) nula.

Izlaz:

(Izlazne podatke upisati u datoteku najmanji.out) U prvom redu izlazne datoteke ispisati najmanji broj koji se dobija konkatenacijom učitanih brojeva.

Ograničenja:

 • Maksimalno vreme izvršavanja programa je 1 sekunda.

Primer 1:

najmanji.in      najmanji.out
2
91919
919191
        
91919191919

Primer 2:

najmanji.in      najmanji.out
5
32
11
987
12
3
        
1112323987

Objašnjenje:

Najmanji broj dobijamo konkatenacijom redom 11, 12, 32, 3, 987.

fajl: najmanji.cpp
/*
 DRZAVNO TAKMICENJE 2008
 ZADATAK: najmanji
 AUTOR: Aleksandar i Andreja Ilic, Nis

  Treba odrediti permutaciju unetih brojeva a [1], a [2], ..., a [n]
 tako da je konkatenirani veliki broj najmanji moguc. Vrsimo zamenu
  dva susedna broja x i y ako je broj xy veci od yx.

  Zbog ogranicenja u zadatku, brojeve je najbolje posmatrati kao
 stringove ili 64-bitne brojeve.

  Vremenska slozenost je O (n log n), a prostorna O (n).

*/

#include <iostream>
#include <fstream>
#include <sstream>
#include <string>
#include <cmath>
#define MAXN 5001
using namespace std;

int n, length;
long a [MAXN];

// Fja uporedjivanja dva broja
int compare (const void * a, const void * b)
{
 __int64 x = *(long*) a;
 __int64 y = *(long*) b;

 long tmp = (long) y;
 __int64 xy = x;
 while (tmp > 0)
 {
  xy = xy * 10;
  tmp = tmp / 10;
 }
 xy = xy + y;

 tmp = (long) x;
 __int64 yx = y;
 while (tmp > 0)
 {
  yx = yx * 10;
  tmp = tmp / 10;
 }
 yx = yx + x;

 if (xy < yx)
  return -1;
 else if (xy > yx)
  return 1;
 else
  return 0;
}

int main ()
{
 /* Ucitavanje podataka */
 ifstream in ("najmanji.in");
 in >> n;
 for (int i = 0; i < n; i++)
  in >> a [i];
 in.close();

 /* Sortiranje */
 qsort (a, n, sizeof (long), compare);

 /* Stampa rezultata */
 ofstream out ("najmanji.out");
 for (int i = 0; i < n; i++)
  out << a [i];
 out << endl;
  out.close();
  return 0;
}