TAKMIČENJA IZ PROGRAMIRANJA


Sva pitanja, predloge ili primedbe u vezi sa takmičenjima iz programiranja možete slati na e-mail:

tak.prog@gmail.com

U toku perioda za žalbe, sve žalbe možete slati na ovaj isti e-mail.

podniz.cpp    1,371 b      izvorni kod rešenja
podniz.pas    1,442 b      izvorni kod rešenja
podniz.tests.exe    19,546 b      program za generisanje test primera
podniz.tests.cpp    4,007 b      izvorni kod programa za generisanje test primera
podniz.checker.cpp    1,213 b      izvorni kod programa za testiranje
podniz.checker.exe    16,526 b      program za testiranje
podniz.checker.txt    241 b      uputstvo za testiranje

zadatak: Podniz

Kada ste uspešno pomogli Dragančetu da brzo reši zadatak Gaus, profesor Đurić se stvarno naljutio i rešio da za sledeći čas smisli stvarno težak zadatak. Profesor Đurić je sav srećan došao sutradan u školu, i dao đacima sledeći zadatak. Na tabli je napisao niz brojeva, i traži da pronađu najkraći niz čiji su elementi brojeva iz skupa {1, 2, ..., n-1, n} (pri čemu se u nizu mogu ponavljati isti brojevi) koji nije podniz niza napisanog na tabli. Sva deca su se umirila i profesor Đurić je sedeo zadovoljno, očekujući da je miran bar za sledećih nekoliko godina. Ali prevideo je dve male stvari: da je mali Draganče pametniji od ostale dece, a i da se druži sa vama, dobrim programerima. Draganče misli da je smislio način da nađe dužinu traženog niza, ali ne i koji je to niz, pa vas je zato pozvao u pomoć. Prvo treba da nađete dužinu tog niza, da bi Draganče proverio svoje rešenje, a zatim ne bi bilo loše ni da nađete taj niz. Da li će profesor Đurić ponovo biti ljut, ostaje na vama da se vidi.

Ulaz:

(Ulazni podaci se nalaze u datoteci podniz.in) U prvom redu nalaze se dva broja, n i m, gde je m broj elemenata niza zapisanog na tabli. Brojevi napisani na tabli i brojevi u traženom (pod)nizu su iz skupa {1, 2, ..., n-1, n}. U sledećih m redova nalazi se po jedan broj i oni predstavljaju brojeve zapisane na tabli.

Izlaz:

(Izlazne podatke upisati u datoteku podniz.out) U prvom redu napisati k - broj elemenata traženog niza. U sledećih k redova napisati redom po jedan element traženog niza. Ako ima više nizova iste dužine, napisati onaj koji je prvi leksikografski. Niz b je podniz niza a ako postoji niz t tako da za svako i važi b(i) = a(t(i)), t(i) < t(i+1) (dakle, niz b se može dobiti od niza a izbacivanjem nekih elemenata). Tj. od niza 1213 podnizovi su npr. 12, 23, 123, a nisu 31, 22. Za tačno izračunat broj k dobija se 40% poena na tom test primeru.

Ograničenja:

 • n, m ≤ 1000000
 • vremensko ograničenje za izvršavanje programa je 1 s.

Napomena:

U jezicima C/C++ koristite biblioteku stdio, a ne iostream, jer iostream-u treba više od 1 sekunde da učita 1000000 brojeva.

Primer 1:

podniz.in      podniz.out
2 3
1
2
1
        
2
2
2

Primer 2:

podniz.in      podniz.out
2 4
1
2
2
1
        
3
1
1
1

Primer 3:

podniz.in      podniz.out
3 10
1
2
3
3
2
1
1
2
3
1
        
4
1
1
2
2
fajl: podniz.cpp
#include <stdio.h>
#include <time.h>
#include <memory.h>

const int maxn = 1100000;

int a[maxn],ozn[maxn],d[maxn];

int main()
{
  int start = clock();
  freopen("podniz.in","r",stdin);
  freopen("podniz.out","w",stdout);
  
  int n,m;
  scanf("%d%d",&n,&m);
  
  int i,j,k,t;
   
  for(i= 0;i<m;i++)
  {
    scanf("%d",&(a[i]));
    a[i]--;
  }
  memset(ozn,0,n*sizeof(ozn[0]));
  
  k = 1; t = 0;
  for(i = m-1;i>=0;i--)
  {
    d[i] = k; 
    if (ozn[a[i]]==0)
    {
      ozn[a[i]] = 1;
      t++;
      if (t==n)
      {        
        memset(ozn,0,n*sizeof(ozn[0]));
        t=0;
        k++;
      }      
    }   
  }
  
  int res = k;
  printf("%d\n",res);
  
  memset(ozn,0,n*sizeof(ozn[0]));
  for(i = 0;i<m;i++)
  {
    if (d[i]!=k)
    {
      for (j = 0;(j<n)&&(ozn[j]);j++);
      printf("%d\n",j+1);
      k--;
      if (k==0) break;
      for (;(i<m)&&(j!=a[i]);i++);
      memset(ozn,0,n*sizeof(ozn[0]));     
    }         
    else ozn[a[i]]=1; 
  }
  
  if (k==1) 
  {
    for (j = 0;(j<n)&&(ozn[j]);j++);
    printf("%d\n",j+1);
  }    
    
  return 0;  
}
fajl: podniz.pas
var a,ozn,d:array[0..1100000] of Longint;
  fin,fout:Text;
  n,m,i,j,k,t,res:Longint;
  ind:boolean;
begin


  Assign(fin,'podniz.in');
  reset(fin);
  Assign(fout,'podniz.out');
  rewrite(fout);

  readln(fin,n,m);
  for i:=0 to m-1 do
  begin
    readln(fin,a[i]);
    a[i]:=a[i]-1;
  end;
  fillchar(ozn, n*sizeof(a[0]), 0);


  k := 1; t := 0;
  for i := m-1 downto 0 do
  begin
    d[i] := k;
    if (ozn[a[i]]=0) then
    begin
      ozn[a[i]] := 1;
      t:=t+1;
      if (t=n) then
      begin
        fillchar(ozn, n*sizeof(a[0]), 0);
        t:=0;
        k:=k+1;
      end;
    end;
  end;

  res := k;
  writeln(fout,res);
  ind:=true;
  fillchar(ozn, n*sizeof(a[0]), 0);
  i:=0;
  while (i<m) and ind do
  begin
    if (d[i]<>k) then
    begin
      j := 0;
   while ((j<n)and(ozn[j]>0)) do
   j:=j+1;
   writeln(fout,j+1);
      k:=k-1;
      if (k=0) then
       ind :=false
      else while ((i<m)and(j<>a[i])) do i:=i+1;
      fillchar(ozn, n*sizeof(a[0]), 0);
    end
    else ozn[a[i]]:=1;
    i:=i+1;
  end;

  if (k=1) then
  begin
    j := 0;
    while ((j<n)and(ozn[j]>0)) do j:=j+1;
    writeln(fout,j+1);
  end;

  close(fin);
  close(fout);
end.