TAKMIČENJA IZ PROGRAMIRANJA


Sva pitanja, predloge ili primedbe u vezi sa takmičenjima iz programiranja možete slati na e-mail:

tak.prog@gmail.com

U toku perioda za žalbe, sve žalbe možete slati na ovaj isti e-mail.

stampa.pas    2,493 b      izvorni kod rešenja
stampa.checker.pas    495 b      program za testiranje
stampa.tests.rar    893,273 b      test primeri

zadatak: Štampa

Mika je vlasnik uspešne izdavačke kuće. Posao mu je cvetao dok jednog dana njegov štampar nije zatvorio štampariju zbog nagomilanih dugova rasipničke porodice. Mika je morao da pronađe drugu štampariju pa se obratio svom školskom drugu Joci. Jocina štamparija, međutim, nije savremena, pa se štampa odvija principom zamena na sledeći način: prvo se postavi početno slovo, pa se primeni određen broj koraka takvih da se u svakom koraku primenjuje neka od metoda zamene, kojom se jedno slovom menja nizom slova.

Miki se ovaj način štampe u početku jako svideo, ali je kasnije shvatio da možda ovim načinom ne mogu da se dobiju sve kombinacije parova slova. Pomozite Miki da sazna koje parove susednih slova može da odštampa Jocina štamparija.

Ulaz:

U prvom redu ulaznog tekstualnog fajla stampa.in nalaze se dva prirodna broja, broj zamena N i broj slova u jednoj zameni K. U sledeđih N redova opisane su zamene na sledeći način: prvo slovo u redu je slovo koje se menja, zatim sledi razmak i posle razmaka se nalaze K slova kojima se menja početno slovo. Sva slova su mala slova engleske abecede i važi 1 < N ≤ 10000, 0 < K ≤ 100. U poslednjem, N+2-om redu nalazi se početno slovo.

Izlaz:

U prvi red izlaznog tekstualnog fajla stampa.out upisati X - broj parova susednih slova koja se mogu dobiti na opisani način, a zatim u sledećih X redova upisati parove slova, po jedan par u redu, u leksikografskom poretku.

Primer:

stampa.in          stampa.out
5 2
a bg
g ab
s dr
a ab
b bf
a
    
10
ab
ba
bb
bf
bg
fa
fb
ff
fg
gb
fajl: stampa.pas
{
zadatak: stampa
jezik: pascal
}
program stampa;
type
 TSusedi=array['a'..'z','a'..'z'] of Boolean;
var
 poc,zav,sus:TSusedi;
 s:array[1..10000] of string;
 n,k,i,t,z,j:integer;
 a,b,slovo:char;
 proveren:array['a'..'z'] of Boolean;
 prva:array['a'..'z'] of integer;
 slova:array[1..30] of char;
procedure sort(l,r:integer);
{quicksort}
var
 i,j:integer;
 k,t:string;
begin
 i:=l;
 j:=r;
 k:=s[(i+j) div 2];
 while i<=j do
 begin
  while s[i]<k do inc(i);
  while k<s[j] do dec(j);
  if i<=j then
  begin
   t:=s[i];
   s[i]:=s[j];
   s[j]:=t;
   inc(i);
   dec(j)
  end
 end;
 if i<r then sort(i,r);
 if l<j then sort(l,j)
end;
procedure PostaviSusede(a,b:char);
{glavna procedura, ispituje koji parovi mogu biti susedni}
var
 j:char;
begin
 if not Sus[a, b] then
 begin
  Sus[a, b] := true;
  for j := 'a' to 'z' do
  if Zav[a, j] then
   postaviSusede(j, b);
  for j := 'a' to 'z' do
  if Poc[b, j] then
   postaviSusede(a, j);
 end
end;
begin
{inicijalizacija}
 for a:='a' to 'z' do
 begin
  proveren[a]:=false;
  prva[a]:=0;
  for b:='a' to 'z' do
  begin
   poc[a,b]:=false;
   zav[a,b]:=false;
   sus[a,b]:=false
  end
 end;
{ucitavanje}
{ assign(input,'stampa.in');
 reset(input);}
 readln(n,k);
 for i:=1 to n do
 begin
  readln(s[i]);
  poc[s[i,1],s[i,3]]:=true;
  zav[s[i,1],s[i,k+2]]:=true
 end;
 readln(slovo);
{ close(input);}
{sortiranje i preprocesiranje}
 sort(1,n);
 prva[s[1,1]]:=1;
 for i:=2 to n do
 if s[i,1]<>s[i-1,1] then
  prva[s[i,1]]:=i;
{ispitivanje slova, prvo je pocetno}
 t:=0;
 z:=1;
 slova[z]:=slovo;
 proveren[slovo]:=true;
 repeat
 inc(t);
 slovo:=slova[t];
 i:=prva[slovo];
 if i>0 then
  while s[i,1]=slovo do
  begin
   for j:=1 to k-1 do
   begin
    PostaviSusede(s[i,2+j],s[i,2+j+1]);
    if not proveren[s[i,2+j]] then
    begin
     inc(z);
     slova[z]:=s[i,2+j];
     proveren[s[i,2+j]]:=true
    end
   end;
   if not proveren[s[i,2+k]] then
    begin
     inc(z);
     slova[z]:=s[i,2+k];
     proveren[s[i,2+k]]:=true
    end;
   inc(i)
  end;
 until t=z;
{konacno prebrojavanje i ispis}
{ assign(output,'stampa.out');
 rewrite(output);}
 t:=0;
 for a:='a' to 'z' do
 for b:='a' to 'z' do
  if sus[a,b] then
  inc(t);
 writeln(t);
 for a:='a' to 'z' do
 for b:='a' to 'z' do
  if sus[a,b] then
  writeln(a,b);
{ close(output)}
end.